مقايسه نتايج در دو بيمارستان تامين اجتماعي تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني

مقايسه نتايج در دو بيمارستان تامين اجتماعي تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني
دكتر محمدرضا ملكي ، احمدرضا ايزدي
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 47، تابستان 1387 ص 63
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 150kb]

زمينه: مديران در سال هاي اخير به مسأله ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني توجه بيش تري نموده و استفاده از الگوي تعالي سازماني به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمان ها به كيفيت، عملكرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهميت كيفيت و تعالي عملكرد با استقبال رو به رو شده است.
هدف: مطالعه با هدف ارزيابي نتايج در دو بيمارستان منتخب تأمين اجتماعي استان تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال 1384 در بيمارستان هاي البرز كرج و شهداي پانزده خرداد ورامين انجام شد. اين بيمارستان ها گواهي نامه ايزو 9001 را دريافت نموده ا ند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه استاندارد الگوي تعالي سازماني بود كه طي جلسه هاي كار گروهي و مصاحبه با مديران و با مراجعه به مستندات واحدهاي مختلف، بر اساس 4 معيار نتايج در بيمارستان هاي مورد مطالعه تكميل شد.
يافته ها: بالاترين امتياز (%5/56) مربوط به معيار نتايج كليدي عملكرد و سپس نتايج مشتري (%1/46)، نتايج جامعه (%6/40) و نتايج كاركنان (%39) در بيمارستان پانزده خرداد بود. از 500 امتياز كل معيارهاي نتايج، امتياز بالاتر مربوط به بيمارستان ورامين با 1/236 امتياز و سپس بيمارستان البرز با 2/212 امتياز بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد الگوي تعالي سازماني در برطرف كردن نارسايي موجود در بخش بهداشت و درمان از توانايي بالايي برخوردار باشد.

 

درباره admin