مقايسه نظرات بيمه شدگان تامين اجتماعي با بيماران غير بيمه تامين اجتماعي بستري در مورد خدمات ارائه شده به آنان در بيمارستان امام رضا«ع» شهر اروميه

مقايسه نظرات بيمه شدگان تامين اجتماعي با بيماران غير بيمه تامين اجتماعي بستري در مورد خدمات ارائه شده به آنان در بيمارستان امام رضا«ع» شهر اروميه 1380
معصومه اكبري ، بهناز فرمهيني فراهاني ، ژاسمن شاهنظري ، حجت زارعي
دوماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، سال اول، شماره 1، زمستان 1382  ص 13
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 171kb]

مقدمه: بيمه شدگان تامين اجتماعي بيش از نيمي از جمعيت كشورمان را تشكيل مي دهند با توجه به گستردگي تامين اجتماعي در جهان مسئولان كشورمان نيز به اهميت وجود نظام جامع تامين اجتماعي واقف مي باشند، به طوري كه در برنامه هاي كلان كشور ايجاد اين نظام را در نظر گرفته اند. يكي از پر مراجعه ترين مكان هايي كه بيمه شدگان از خدمات سازمان تامين اجتماعي بهره مي برند بيمارستانهاي وابسته به سازمان مي باشند در اين بيمارستانها هم بيماران بيمه شده و هم غير بيمه تامين اجتماعي بستري مي شوند، جهت بالا بردن كيفيت خدمات پرستاري به بيمه شدگان، بررسي ميزان رضايت بيماران بستري كه از اين خدمات بهره مي برند و پي گيري و ادامه درمان در جهت پيشگيري از عوارض احتمالي بيماري، اهميت بسياري مي يابد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقايسه اي است، جمعيت مورد مطالعه بيماران بيمه شده تامين اجتماعي و غير بيمه تامين اجتماعي بستري در بيمارستان امام رضا«ع» وابسته به سازمان تامين اجتماعي شهر اروميه است كه به روش نمونه گيري در دسترس به تعداد 145 بيمار بستري كه 116 نفر آنها بيمه شده تامين اجتماعي و 29 نفر غير بيمه تامين اجتماعي بوده اند انجام شده است. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي دو قسمتي: 1- مشخصات فردي پژوهش 2- نظر سنجي بيماران در رابطه با خدمات درماني، خدمات پرستاري و مديريتي استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش به وسيله آزمون هاي آماري، توصيفي و استنباطي به عمل آمده است و جهت تعيين متغيرهاي مداخله گر احتمالي از آزمون منتل هانزل استفاده شد.
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش در پاسخ به اهداف و سئوالات پژوهش نشان داد كه 10 درصد كمتر از درآمد ماهانه خود را به بيمه پرداخت مي كرده اند (1/49%) و بيشتر از خدمات بستري استفاده مي كرده اند (7/51%) اكثريت واحدهاي مورد پژوهش خدمات ارائه شده را در حد مناسب ارزيابي نموده اند. در ارتباط با نقش آموزشي خدمات پرستاري اكثريت بيماران اين خدمات را نامناسب دانسته اند. از ميان خدمات ارائه شده مورد بررسي در ميان نظرات دو گروه بيماران از خدمات مديريتي ارائه شده تفاوت آماري معني دار بود (50/0 P< )

درباره admin