مقايسه ي كيفيت مستندات پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران و تامين اجتماعي شهر تهران : 1386

مقايسه ي كيفيت مستندات پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران و تامين اجتماعي شهر تهران : 1386
اباذر حاجوي ، حميد حقاني، حسن ابوالقاسم گرجي، سيدعلي عصرجديد
فصلنامه مديريت سلامت، شماره 25، پاييز 1385  ص 7
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 224kb]

مقدمه: كيفيَت مراقبت بيمار در ارتباط مستقيم با كيفيَت مستندات پزشكى مى باشد زيرا در تمام رده هاى شغلى مرتبط با مراقبت بيمار، كيفيَت تصميمات كلينيكى وابسته به كيفيَت اطلاعات مى باشد. در اين پژوهش بيمارستانهاى دوجامعه وزارت بهداشت درمان و سازمان تامين اجتماعى كه اصلى ترين ارائه دهندگان خدمات بهداشتى درمانى در سطح كشورمى باشند ، جهت مطالعه انتخاب شدند تا ميزان دسترسى جامعه بهداشتى درمانى كشورمان به اطلاعات با كيفيَت كه شامل ويژگيهاى كيفى صحت داده ها، مربوط بودن داده ها، تعريف شدگى داده ها، به موقع بودن داده ها و قالب نمايشى داده ها مى باشد، مشخص گردد،و بتوانيم ديد روشنى از وضعيَت كيفى اطلاعات بهداشتى درمانى كشورمان براى مسئولان و تصميم گيرندگان مربوطه ايجاد كرده باشيم .تا امروز پژوهش و كار علمى در خصوص نشان دادن واقعيت كيفى اطلاعات در جامعه ى بهداشت و درمان كشورمان صورت نگرفته است. روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع مقايسه اى ست. جامعه ى پژوهش شامل پرونده هاى پزشكى بيماران بسترى ترخيص شده 6 ماهه اول سال 1386 (حدود 31000پرونده)در بيمارستان هاى عمومى دانشگاه علوم پزشكى ايران (بيمارستان هاى حضرت رسول اكرم (ص) و فيروزگر) و سازمان تامين اجتماعى (بيمارستان هاى شهيد فياض بخش و آيت الله كاشانى) در شهر تهران مى باشد. كه با استفاده از نمونه گيرى چند مرحله اى ابتدا بيمارستان هاى عمومى دانشگاه علوم پزشكى ايران و سازمان تامين اجتماعى در شهر تهران برگزيده شد. سپس از بين بيمارستان هاى عمومى وابسته به آنها دو بيمارستان به تصادف انتخاب و سپس حجم نمونه تخصيص يافته در هربيمارستان به روش متمركز بازگشت به گذشته وبصورت چند مرحله اى، از آخرين ترخيص انتخاب شدند. در نهايت 153 پرونده از بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، 47 پرونده از بيمارستان فيروزگر، تعداد 133 پرونده از بيمارستان شهيد فياض بخش و 67 پرونده از بيمارستان آيت الله كاشانى جهت مطالعه در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از چك ليست- شامل 37 سوال مجزابراى هريك از ويژگيهاى كيفى – ومشاهده ى مستقيم جمع آورى شد كه روايى آن با استفاده از نظرمتخصصان و پايايى آن با استفاده از روش test-retest سنجيده شد. در نهايت داده هاى جمع آورى شده با استفاده از نرم افزار SPSS با آمار توصيفى ارايه؛ وباآماراستنباطى (آزمون t-test و مجذوركاى) تحليل شد. يافته ها: ميانگين ميزان رعايت ويژگى هاى كيفى درمستندات مدارك پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران عبارت است از: ويژگى صحت داده ها 02/92 درصد ، ميزان مربوط بودن داده ها 84/85 درصد، ميزان تعريف شدگى داده ها87/85 درصد، ميزان بموقع بودن داده ها 2/78درصد و ميزان قالب نمايشى داده ها 87/82 درصد. همچنين يافته هاى پژوهش در خصوص اين ويژگيهاى كيفى در سازمان تامين اجتماعى به ترتيب براى ويژگى صحت داده ها 65/87 درصد، براى ويژگى مربوط بودن داده ها 54/75 درصد، براى ويژگى تعريف شدگى داده ها 06/82 درصد، براى ويژگى به موقع بودن 3/88 درصد و براى ويژگى قالب نمايشى داده ها 75/80 درصد مى باشد. نتيجه گيري: مقايسه نتايج حاصل نشان مى دهد كه ميزان رعايت ويژگى هاى كيفى صحَت داده ها ، مربوط بودن داده ها ، تعريف شدگى داده ها و قالب نمايشى داده ها در دانشگاه علوم پزشكى ايران نسبت به سازمان تامين اجتماعى داراى ميانگين و درصد بالايى مى باشد و مستندات مدارك پزشكى سازمان تامين اجتماعى تنها در خصوص ويژگى كيفى به موقع بودن داده ها در وضعيَت بهترى نسبت به دانشگاه علوم پزشكى ايران قرار دارد. با مقايسه آمارى ميانگين هاى ميزان رعايت ويژگيهاى كيفى معلوم شد اين دوجامعه درميزان رعايت ويژگيهاى كيفى صحت داده ها، مربوط بودن داده ها و بموقع بودن داده ها تفاوت معنى دارى با هم دارند. ولى در ويژگى هاى كيفى تعريف شدگى داده ها و قالب نمايشى داده ها تفاوت معنى دار ندارند. و با توجه به اين كه نتايج به دست آمده در خصوص ويژگى هاى كيفى مورد مطالعه با وضعيَت آرمانى (100درصد) ، فاصله دارند براى ارتقاى سطح كيفى اطلاعات مستند شده در مدارك پزشكى لازم است قوانين ملى از سوى مراجع ذى صلاح بهداشت درمان كشورمان در خصوص انجام مستندسازى كامل و با كيفيَت توسط مستندسازان پرونده هاى پزشكى بيماران وضع شود و حمايتهاى قانونى از متخصصين حرفه اى مدارك پزشكى جهت انجام كنترل كمى و كيفى مستندات مدارك پزشكى صورت گيرد.

درباره admin