نگرشي جنسيتي به تامين اجتماعي

نگرشي جنسيتي به تامين اجتماعي
حبيب جباري
زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان )، شماره 6، تابستان 1382  ص 81
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 634kb]

پوشش و جامعيت تامين اجتماعي و كيفيت بهره مندي از مزاياي آن يكي از شاخص هاي توسعه اجتماعي محسوب مي شود. از ديدگاه اين مقاله – تامين اجتماعي اساساً موضوعي زنانه است و زنان به لحاظ ويژگي هاي زيستي ( طول عمر بيشتر از مردان و سالمندي بيشتر ) و شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص ( ريسك پذيري بيشتر در مقابل طلاق و فروپاشي خانواده ) بيش از مردان نيازمند حمايت هاي تامين اجتماعي هستند . اين در حالي است كه آنان به دليل شرايط نابرابر با مردان در بازار كار ، محدوديت هاي فرهنگي و مسئوليت هاي اجتماعي – مجال كمتري براي حضور اقتصاد رسمي و بهره مندي از مزاياي تامين اجتماعي دارند . مقاله براي بهبود وضعيت زنان از نظر تامين اجتماعي – با مروري بر رويكردهاي بين الملي سه موضوع مهم – فرديت بخشيدن به حقوق زنان – رسميت بخشيدن به فعاليت هاي غير رسمي و گسترش مفهوم تامين اجتماعي و توسل به ساير انواع نظام هاي حمايت اجتماعي را مطرح مي كند.

درباره admin