‏ بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی بیمه بیکاری در ‏ سازمان تامین اجتماعی (استان زنجان) ‏

محسن ابراهیم خانی، (کارشناس بیمه تامین اجتماعی)، زمستان ۱۳۹۴  چکیده  افزایش اثر بخشی و کارآیی استفاده از منابع و افزایش سطح کیفیت خدمات در راستای ماًموریت هر سازمان به منظور تحقق اهداف و چشم اندازها و نیز تامین رضایت مشتریان […]

محسن ابراهیم خانی، (کارشناس بیمه تامین اجتماعی)، زمستان ۱۳۹۴

 چکیده

 افزایش اثر بخشی و کارآیی استفاده از منابع و افزایش سطح کیفیت خدمات در راستای ماًموریت هر سازمان به منظور تحقق اهداف و چشم اندازها و نیز تامین رضایت مشتریان و ذینفعان بمنظورایجاد توان رقابتی با دیگر سازمانها و در نتیجه ادامه حیات سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخورداراست. پژوهش حاضر در صدد “بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان” می‌باشد. روش تحقیق، تحلیلی، توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ متغیرها از نوع کمی میباشد. جامعه‌ آماری شامل کلیه‌ کارشناسان بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان زنجان، شامل ۲۳۰ نفر میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران‌‌ ۱۴۵ نفر محاسبه شده و به صورت نمونه‌ گیری تصادفی لایه ای (طبقه ای) و ابزار اندازه‌ گیری پرسشنامه میباشد.

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSpss  و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون T برای مقایسه میانگین‌ عملی به دست آمده از طریق پرسشنامه با میانگین نظری طیف لیکرت بمنظور تأیید یا عدم تأیید فرضیه‌ها، آزمون کلموگروف اسمیرونف برای سنجش نرمال بودن داده‌ها و آزمون فریدمن و کندال بمنظور رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. در نتایج تحقیق همه فرضیه‌ها تأیید شدند، بنابراین به ترتیب اولویت عوامل اصلاح قانون بیمه بیکاری، سیاستها و تصمیمات مدیران، قوانین و مصوبات مجلس، وضعیت اشتغال، مهارت آموزی و آموزش های فنی حرفه ای بر بهینه سازی بیمه بیکاری مؤثر می‌باشند. در پایان بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی در جهت بهینه سازی بیمه بیکاری ارائه گردید.

بیان مسئله

منابع تامین مالی مقرری بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی از محل صندوق بیمه بیکاری که ازجمع آوری مبالغ ۳ درصد حق بیمه بیکاری بیمه شدگان اجباری تامین میگردد که باتوجه به آمار بالای مقرری بگیران بیمه بیکاری و محدودیت منابع مذکورو عدم تکافوی آن در ارائه تعهد بیمه بیکاری به شمار زیاد و در حال رشد مقرری بگیران بیمه بیکاری باید تمهیدات لازم در نحوه برقراری و استحقاق موثر بیمه شدگان صورت گیرد. معضل اساسی در رابطه با بیمه بیکاری که گریبانگیر این سازمان شده است افزایش مقرری بگیران من غیر حق و در پی آن افزایش و سنگینی بار مالی ناشی از اجرای قانون بیمه بیکاری میباشد. بمنظور افزایش کیفیت ارائه خدمت بیمه بیکاری و نظر به اهمیت بیمه بیکاری بعنوان یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی و از طرفی وجود برخی عوامل تشدید کننده که نه تنها ازکارایی و اثربخشی اجرای تعهد بیمه بیکاری کاسته است ( مقرری بگیران من غیر حق و عدم تکافوی ۳ درصد حق بیمه بیکاری بعنوان تنها منبع درآمدی صندوق بیمه بیکاری) بلکه موجب افزایش بار مالی و نگرانی از ناتوانی در اجرای این تعهد را ایجاد کرده است، در این تحقیق سعی شده عوامل کلیدی و اساسی موثر بر بهینه سازی (افزایش کارایی و اثربخشی و تامین منابع صندوق بیمه بیکاری جهت ارائه تعهد بیمه بیکاری) بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی شناسایی گردد، با شناسایی این عوامل و اولویت بندی آن ها بر حسب شدت تاثیر گذاری و با برطرف نمودن عوامل تاثیر گذار در جهت مثبت آن میتوان به افزایش کیفیت تعهد بیمه بیکاری و ارائه الگوی بهینه بیمه بیکاری دست یافت، در این راستا سوالات تحقیق حاضر بصورت ذیل تبیین میگردد:

 • عوامل موثر بر بهینه سازی[۱] بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان چه مواردی میباشند؟
 • شدت تاثیرگذاری عوامل مذکور نسبت به یکدیگر به چه ترتیبی میباشد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

پیش بینی ایجاد بحران کسری منابع و ذخایر صندوق بیمه بیکاری و عدم تکافوی حق بیمه دریافتی در پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری در آیند ه ای نه چندان دور ، نیاز به اصلاح در قانون بیمه بیکاری را ضروری میکند و همچنین دور شدن وضعیت کنونی این حمایت از ماهیت و رسالت اصلی خویش بعلت طولانی بودن مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و در برخی موارد وسوسه کننده بودن آن و ایجاد میل به بیکار ماندن در مقرری بگیران بیمه بیکاری نیاز به تجدید نظر در قانون بیمه بیکاری و نحوه اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی را از نظر بسیاری از کارشناسان ضروری مینماید.

 

مدل مفهومی:


نمودار مدل مفهومی پژوهش. منبع: (پورعباس، ۱۳۸۵؛ اسدی،۱۳۹۱؛ آسموگلا و همکاران، ۲۰۱۲؛ لندایس و همکاران ، ۲۰۱۴)

 

عوامل موثر بر بهینه سازی بیمه بیکاری:

 ۱-اصلاح در قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی

قانونگذار با وجود محدود وثابت بودن درآمدها (۳%دستمزد مشمول کسرحق بیمه ) حمایتهای فراتر ازتوان صندوق رابه عهده آن نهاده است . این قانون دربرخی از مواردهمانند یک قانون صرفاً حمایتی نه تنها متولی مشکلات اقتصادی، درمانی، اشتغال وآموزش بیمه شده معرفی شده بلکه بعنوان یک صندوق کارگشائی نیز درآمده است. مساعدت بی رویه با کارفرمایانی که بدلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نمیباشند درقالب طرحهای تغییرساختارازدیگرتعهدات این صندوق میباشد.

به استناد تبصره ۲ماده ۲ قانون بیمه بیکاری بیمه شدگانی که بدلیل حوادث غیرمترقبه بیکارمیگردند تحت پوشش بیمه بیکاری قرارخواهند گرفت این تبصره نیز فراترازتغییراتی است که به حیطه بازارکارمربوط میشود وبیمه شدگان رادر مقابل حوادث غیرمترقبه حمایت مینمایند، درصورتیکه ممکن است ابعاد حوادث وخسارات فراترازتوان ملی وحتی نیاز به حمایتهای جهانی باشد، بعنوان نمونه زلزله سال ۶۹استانهای گیلان وزنجان منجر به بیکاری قریب به هفت هزارنفرگردیدویازلزله بم که خسارت عظیمی راسبب شد، اگردرسالهای اخیرکه وضعیت صندوق مناسب نمی باشد خدای ناخواسته حوادث دیگری روی دهد ورشکستگی صندوق ناممکن نبوده و به نظر متخصصین امر قطعی خواهد بود.

مواد قانون ازنظرمنابع مالی، مدت، مبلغ وازلحاظ بعد نظارتی باهیچ یک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن نه تنها ازتجارب کشورهای باسابقه استفاده نشده بلکه با تلفیق قوانین مختلف درجهان و بدون درنظرگرفتن مسائل اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و نرخ بیکاری، تورم[۲] وفقدان سایر بیمه های تکمیلی تصویب گردیده که این موضوع عامل هجوم بیکاران جهت بهره مندی ازمزایا گردیده است، زیرا ازیک سو مزایای مقرر دربسیاری موارد همسطح و یا بیش ازمزایای افراد شاغل میباشد وازطرفی بدلیل فقدان سایرسیستمهای حمایتی افراد غیرشاغل وحتی دربرخی موارد به نادرست کشاورزان نیزبا اشتغال کوتاه مدت در جرگه افراد تحت پوشش قرارمیگیرند واین به آن معناست که به جای تطبیق قوانین ومقررات با واقعیتهای موجود جامعه این واقعیتها هستند که برقوانین منطبق وچیره می شوند.( اعظمی، ۱۳۸۸،ص ص.۹۵ -۹۶)

– متوسط درآمد صندوق درسایرکشورها بدون درنظرگرفتن کمک دولت درپرداخت هزینه های اداری و پرسنلی وپرداخت وام کم بهره به صندوق ۴% دستمزدها میباشد که درکشورما این نرخ کمترمیباشد.

– حداکثرمدت زمان استفاده ازمقرری در بیشترکشورها ۱۲ماه میباشد که درمقایسه با کشورما درنوع خود کم نظیرمیباشد. قابل ذکراست که دربسیاری از کشورها دولت با بالا رفتن نرخ بیمه بیکاری کمکهای خود را به همان نسبت افزایش خواهد داد.

– درصورت کسری منابع صندوق نسبت به مصارف، قانون سکوت نموده و بلاتکلیفی نگران کننده ای پیش بینی میگردد.

– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۶ماه ) جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیارنازل درنظرگرفته شده که عاملی وسوسه کننده به منظور سوءاستفاده از موضوع این قانون می باشد.

نظر به آنچه بیان شد و تجربه کشورهای پیشرو در زمینه بیمه بیکاری مشاهده میشود که طول مدت دریافت بیمه بیکاری در کشورهای مذکور کوتاه بوده و در طول دریافت مقرری با سیاست کاهش مبلغ پرداختی از وابستگی فرد به بیمه بیکاری کاسته و او را برای یافت شغل تحریک مینمایند از طرف دیگر نظر به اینکه قانون فعلی بیمه بیکاری وملاحظات مالی که تعهدات صندوق بیمه بیکاری در مقابل مشمولین در ایران نسبت به اکثر کشورها بیشتر می‌باشد، اما نسبت به حق بیمه دریافتی در ایران در مقایسه با این نسبت و دیگر کمک‌هایی که در این زمینه به صندوق‌ بیمه بیکاری در اغلب کشورها می‌شود، کمتر است که بدون در نظر گرفتن موضوع فوق صرفاً بر اساس سابقه بیمه پردازی فرد مقرری پرداخت شده و بعضاً باتوجه به سابقه او پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا ۵۰ ماه ادامه میابد و در صورتی که فرد در سن بازنشستگی باشد تا ۹٫۵ سال ادامه می یابد!

۲-آموزش های فنی حرفه ای و کسب مهارت و کارآموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری

در بخش عمده‏ کشورهای دارای سیستم بیمه‏ بیکاری، سازمان متکفل پرداخت بیمه بیکاری می‌کوشد تا با هدف کاهش هزینه بیمه بیکاری پرداختی به بیکاران، دوره‌های آموزش مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار کار را برای آنان برگزار کند و به علاوه برنامه‌هایی برای تنظیم اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌ شده در مورد نوع مهارت‌ها و توانایی‌های بیکاران را در نظر بگیرد و این بانک جامع اطلاعاتی را در اختیار کارآفرینان بالقوه و بالفعل کشور قرار دهد تا فرآیند کاریابی برای افراد بیکار را تسهیل کند. بدون توجه به توانمند سازی نیروی کار نمی‌توان به بحث بیمه پرداخت به همین منظور با توانمند سازی نیروی کار از طریق آموزش های مهارتی می‌توان از فرآیند بیمه بیکاری خارج شد.

استراتژی رایج برای جلوگیری از تنبل شدن افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری و حفظ انگیزه‌های شغل‌یابی برای بیکاران، آن است که سازمان مسئول بیمه‏ بیکاری، نوع مهارت‌ها و سوابق شغلی متقاضیان بیمه‏ بیکاری را ثبت کرده و به صورت منظم تلاش ‌کند تا موقعیت‌های شغلی مختلفی را به دریافت‌کنندگان بیمه‏ بیکاری پیشنهاد دهد، اگر هر یک از دریافت‌کنندگان بیمه‏ بیکاری، یک موقعیت شغلی پیشنهادی را رد کند، مبلغ بیمه‏ بیکاری پرداختی به او از ماه بعد کاهش می‌یابد. اگر همان فرد موقعیت شغلی دوم را هم رد کند، مبلغ بیمه بیکاری ماهانه مجدداً کاهش می‌یابد و در صورت رد کردن موقعیت شغلی پیشنهادی سوم، پرداخت بیمه‏ بیکاری به کلی قطع می‌شود.

۳-قوانین ومصوبات مجلس

در بسیاری از کشورهای دنیا، شرایط سختگیرانه‌ای برای اخراج نیروی کار در نظر گرفته نشده، اما از طریق مکانیزم‌هایی[۳] همچون بالا بردن هزینه‏ مالی اخراج کارگران و نیز پوشش فراگیر بیمه‏ بیکاری کوشیده‌اند تا امنیت شغلی و درآمدی را برای نیروی کار خود فراهم کنند. مثلاً  استرالیا در خدمات امنیت اجتماعی خود مزایایی برای بیمه بیکاری در نظر گرفته که اعتبار مالی آن از طریق سیستم درآمد مالیاتی تأمین می شود. صندوق بیمه بیکاری داری تشکیلات و سازمان مناسبی نبوده و برای کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و سایر فعالیتهای ان سیستم مشخصی وجود ندارد بنابراین لازمست ضمن رفع مشکلات فوق سیستم منابع مالی و نحوه مشارکت بیمه شدگان و دولت در تامین منابع مالی تغییر نماید. در واقع متعهد شدن دولت به پرداخت بیمه‏ بیکاری به افراد بیکار، به منزله تعهد دولت به پرداخت جریمه‌ای نقدی برای بیکار شدن هر نیروی کار شاغل است و چنین وضعیتی، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای بهره‌گیری از روش‌های علمی به منظور کنترل نرخ بیکاری را تقویت می‌کند. (اعظمی، ۱۳۸۸،ص.۹۹)

در صورت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن همه متقاضیان اشتغال، از یک طرف به طور مستقیمی از لغزش بیکاران به زیر خط فقر جلوگیری می‌شود و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی شاغلان دارای دستمزدهای ناچیز در فرآیند تعیین دستمزد، افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالشی که اجرایی شدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با تردید مواجه می‌کند، اختلاف دولت و مجلس است. قانون فعلی بیمه بیکاری، تنها در صورتی به یک نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که او دارای سابقه کار در مشاغل رسمی باشد. به این ترتیب، در شرایطی که حدود دو سوم از بیکاران کشور را افراد جوان تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از شاغلین هم در مشاغلی فعالیت دارند که قرارداد کار مربوطه به طور رسمی ثبت نشده‌است؛ بنابراین طبیعتاً قانون بیمه بیکاری فعلی، بخش بزرگی از بیکاران را پوشش نمی‌دهد و کمتر از ۶ درصد بیکاران می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند .(اسدی،۱۳۹۱،ص.۵۹)

در نتیجه اصلاح در قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش همه شهروندان، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود در صورتیکه منابع مالی آن از طرف قانونگذار تامین گردد و بنظر میرسد مهمترین چالشی که اجرایی شدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با تردید مواجه میکند اختلاف دولت و مجلس بر سر همین موضوع میباشد و علیرغم قانونگذاری جهت حمایت مالی به بیکاران قانونگذارمنابع مالی آن را پیش بینی نکرده است!

در سالهای اخیردر اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان صندوقهای بیمه بیکاری بامشکلات مالی مواجه گردیده اند وبه ناچارمیزان تعهدات خود راتعدیل نموده اند.این اقدامات درشرایطی صورت میگیرد که عمراین حمایت دربرخی ازکشورهابه حدود یک قرن میرسد و قوانین با احتیاط کامل نگارش شده وبه پشتوانه های مالی نیز متکی بوده است بنابراین به زعم بسیاری از کارشناسان  بروز بحران درموردصندوق بیمه بیکاری ایران امری بدیهی وقابل پیش بینی می باشد.

۴-وضعیت اشتغال

هدف از ایجاد بیمه بیکاری تامین امنیت شغلی در جامعه و جبران کاهش ناگهانی درآمد فرد به پایین تر از حد نرمال در یک اقتصاد می باشد تا از نزول گروه بیکاران به زیر خط فقر جلوگیری کند. بیمه بیکاری با این هدف پرداخت می شود که فرد توانایی و مهارت کارکردن دارد، اما سیستم اقتصادی به دلیل ضعف تکنیکی و کارآیی قادر به پاسخگویی به عرضه نیروی کار نیست و این نیروی کار توانمند برای خارج شدن از بحران ناخواسته بوجود آمده باید حمایت شود نه تغذیه. یکی از ویژگی های جوامع مدرن حمایت مؤثر از نیروی کار است، زیرا نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های جوامع به سبب سهم و نقشی که در فرآیند توسعه دارند، می باید در برابر حوادث و رویدادهایی که منجر به افت درآمد آنان می شود مورد حمایت قرار گیرند و برقراری چنین حمایت هایی یکی از کارکردهای اصلی نظام های بیمه و تأمین اجتماعی است. (باقری،۱۳۸۵، ص ص. ۳۴-۳۵)

با توجه به نرخ بیکاری در چند دهه گذشته نباید انتظار معجزه از این قانون داشت؛ زیرا نرخ بیکاری در ایران با توجه به اینکه دانش آموزان، دانشجویان، طلبه ها، سربازان و زنان خانه دار جزو جمعیت فعال و متقاضی کار محسوب نمی شوند، کاربرد اجرایی ندارد و باید از نسبت وابستگی که برابر است با نسبت کل افرادی که به هر دلیلی کار نمی کنند به تعداد کل جمعیت کشور، استفاده کرد که دیگر جایی برای پاک کردن صورت مساله (که همان بیکاری است) نماند.

طبق آنچه ذکر گردید نرخ بالای بیکاری درکشور باعث افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و بعبارتی افزایش نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری به بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول قانون بیمه بیکاری خواهد شد که با توجه به ۳ درصد سهم اندک صندوق بیمه بیکاری از حق بیمه کارگران شاغل فشار مضاعفی را بر صندوق بیمه بیکاری سازمان وارد خواهد آورد که این امر دیگر ذخایر مالی سازمان را تهدید خواهد کرد.

۵-تصمیمات و سیاستهای مدیران در مورد نحوه اجرای قانون بیمه بیکاری

بمنظور اجرای صحیح قانون بیمه بیکاری و جلوگیری از اتلاف منابع صندوق از طریق تقلبات در بیمه بیکاری (از جمله تبانی کارگر و کارفرما ،اشتغال مجدد مقرری بگیر و عدم اطلاع رسانی به صندوق و.. ) مدیریت سازمان های مرتبط(سازمان فنی حرفه ای ،اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی) در این زمینه با هماهنگی بیشتر با یکدیگر و ایجاد اصلاحات اجرایی در روش کار ونحوه عمل در برقراری و استحقاق میتواند موجبات جلوگیری از سو استفاده از قانون را فراهم آورده ودر اجرای بهینه آن تاثیر فراوان خواهد داشت .

از مشکلات اساسی دیگر بر اجرای صحیح قانون بیمه بیکاری باید بر عدم اعمال مدیریت واحد بر آن اشاره کرد. با توجه به ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری ، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود. طبیعت این نوع اعمال مدیریت در هر امری میتواند مشکلاتی را به بار بیاورد، لیکن در این قانون کلیه اقداماتی که منجر به ایجاد هزینه میشود از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تحقق می یابد و این وزارتخانه از یک سو خود را درمقابل حمایت از نیروی کار و بیمه شدگان مسئول میداند و از سوی دیگر هیچگونه مسئولیتی در مقابل درآمدهای حاصله و تعهدات صندوق بیمه بیکاری ندارد، زمینه ایجاد بروز مشکلات را مساعدتر میسازد. در صورتی که به هر علتی هماهنگی بین مسئولین دو دستگاه مزبورکمتر باشد، میتوان تصور نمود که چه معضلات لاینحلی در این موقع ایجاد میشود. بنابراین بهتر است قانون بیمه بیکاری و صندوق آن تحت مدیریت و مسولیت واحدی به اجرا گذاشته شود اگرچه در این هنگام بنابر ضرورت، همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط نیز میتواند یاری بخش دستگاه مسئول باشد.

در موارد دیگر نیز هماهنگی بین دو دستگاه مذکور ضرورت می یابد از جمله در بند ج ماده ۶ آمده است که بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحد های ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشودشرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این دوره را به شعب تامین اجتماعی، تسلیم نماید بدیهی است عدم هماهنگی بین دو دستگاه مزبور سبب میشود مشکلاتی در این خصوص و یا سایر موارد مشابه ایجاد گردد.(اعظمی، ۱۳۸۸، ص ص. ۹۷-۹۸)

تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات:

 یافته‌ها و نتایج پژوهش

فرضیه‌ی۱: مهارت آموزی و آموزش های فنی حرفه ای بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد.

در فرضیه‌ی اول، ما تأثیر مهارت آموزی و آموزش های فنی حرفه ای بر بهینه سازی بیمه بیکاری را بررسی نمودیم که نتایج حاصل برای این فرضیه‌ بدین شرح می‌باشد:

در خصوص فرضیه تأثیر مهارت آموزی و آموزش های فنی حرفه ای بر بهینه سازی بیمه بیکاری همان‌گونه که در جدول ۴-۱۵ ملاحظه میشود مقدار P-value=0.000)) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است و چون میانگین ۴٫۳۸۲۰ بدست آمده است بنابراین فرضیه صفر تایید نمی‌شود. همچنین حد بالا و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگ‌تر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تایید می‌شود. بنابراین از نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت: مهارت آموزی و آموزش های فنی حرفه ای بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیردارد میزان تاثیرآن از دید کارشناسان ۶۴/۸۷ درصد میباشد.

تفسیر مدیریتی: طبق نتیجه آزمون فریدمن از نظر کارشناسان فرضیه یک در الویت بندی در رده آخر قرار گرفته است، لذا می‌توان نتیجه گرفت از نظر کارشناسان این متغیر در بین ۵ متغیر در رده آخر قرار دارد و تأثیر این متغیر در بهینه سازی بیمه بیکاری از سایر عوامل کمتر است.

فرضیه‌ی۲: قوانین و مصوبات مجلس بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد.

در فرضیه‌ی دوم، ما تأثیر قوانین و مصوبات مجلس بر بهینه سازی بیمه بیکاری را بررسی نمودیم که نتایج حاصل برای این فرضیه‌ بدین شرح می‌باشد:

در خصوص فرضیه تأثیر قوانین و مصوبات مجلس بر بهینه سازی بیمه بیکاری همان‌گونه که در جدول ۴-۱۶ ملاحظه می‌گردد مقدار P-value=0.000)) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است و چون میانگین ۴٫۴۲۷۵ بدست آمده است بنابراین فرضیه صفر تایید نمی‌شود. همچنین حد بالا و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگ‌تر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تایید می‌شود. بنابراین از نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت: قوانین و مصوبات مجلس بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد و میزان تاثیرآن از دید کارشناسان ۵۵/۸۸ درصد میباشد.

تفسیر مدیریتی: طبق نتیجه آزمون فریدمن از نظر کارشناسان فرضیه دو در الویت بندی در رده سوم قرار گرفته است لذا می‌توان نتیجه گرفت تأثیر این متغیر در بهینه سازی بیمه بیکاری از عواملی چون آموزشهای فنی حرفه ای و وضعیت اشتغال بیشتر است.

فرضیه‌ی۳: اصلاح در قانون بیمه بیکاری بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد.

در فرضیه‌ی سوم، ما تأثیر اصلاح قانون بیمه بیکاری بر بهینه سازی بیمه بیکاری را بررسی نمودیم که نتایج حاصل برای این فرضیه‌ بدین شرح می‌باشد:

در خصوص فرضیه تأثیر قانون بیمه بیکاری بر بهینه سازی بیمه بیکاری همان‌گونه که در جدول شماره ۴-۱۷ ملاحظه می‌گردد مقدار P-value=0.000)) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است و چون میانگین ۴٫۴۷۷۵ بدست آمده است بنابراین فرضیه صفر تایید نمی‌شود. همچنین حد بالا و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگ‌تر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تایید می‌شود. بنابراین از نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت: اصلاح در قانون بیمه بیکاری بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد و میزان تاثیرآن از دید کارشناسان ۵۵/۸۹ درصد میباشد.

تفسیر مدیریتی: طبق نتیجه آزمون فریدمن از نظر کارشناسان فرضیه سه در الویت بندی در رده اول قرار گرفته است لذا می‌توان نتیجه گرفت از نظر کارشناسان در بین ۵ متغیر در رده اول قرار دارد و تأثیر این متغیر در بهینه سازی بیمه بیکاری از سایرعوامل بیشتر است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فرضیه‌ی۴: وضعیت اشتغال در بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد.

در فرضیه‌ی چهارم، ما وضعیت اشتغال در بهینه سازی بیمه بیکاری را بررسی نمودیم که نتایج حاصل برای این فرضیه‌ بدین شرح می‌باشد :

در خصوص فرضیه تأثیر وضعیت اشتغال در بهینه سازی بیمه بیکاری همان‌گونه که در جدول ۴-۱۸ ملاحظه می‌گردد خصوص مقدار P-value=0.000)) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است و چون میانگین ۴٫۴۱۳۷ بدست آمده است بنابراین فرضیه صفر تایید نمی‌شود. همچنین حد بالا و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگ‌تر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تایید می‌شود. بنابراین از دید کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت: وضعیت اشتغال در بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد و میزان تاثیرآن از دید کارشناسان ۲۷/۸۸ درصد میباشد.

تفسیر مدیریتی: طبق نتیجه آزمون فریدمن از نظر کارشناسان فرضیه چهار در الویت بندی در رده چهارم قرار گرفته است لذا می‌توان نتیجه گرفت از نظر کارشناسان در بین ۵ متغیر در رده چهارم قرار دارد و تأثیراین متغیر در بهینه سازی بیمه بیکاری از سایر عوامل به جزء آموزشهای فنی حرفه ای کمتر است.

فرضیه‌ی۵: سیاستها و تصمیمات مدیران بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد.

در فرضیه‌ی پنجم، ما تأثیر سیاستها و تصمیمات مدیران بر بهینه سازی بیمه بیکاری را بررسی نمودیم که نتایج حاصل برای این فرضیه‌ بدین شرح می‌باشد:

در خصوص فرضیه تأثیر سیاستها و تصمیمات مدیران بر بهینه سازی بیمه بیکاری همان‌گونه که در جدول شماره ۴-۱۹ ملاحظه می‌گردد مقدار P-value=0.000)) کوچک‌تر از ۰۵/۰ است و چون میانگین ۴٫۴۶۰۶ بدست آمده است بنابراین فرضیه صفر تایید نمی‌شود. همچنین حد بالا و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگ‌تر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تایید می‌شود. بنابراین از دید کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت: سیاستها و تصمیمات مدیران بر بهینه سازی بیمه بیکاری تاثیر دارد و میزان تاثیرآن از دید کارشناسان ۲۱/۸۹ درصد میباشد.

تفسیر مدیریتی: طبق نتیجه آزمون فریدمن از نظر کارشناسان فرضیه پنج در الویت بندی در رده دوم قرار گرفته است لذا می‌توان نتیجه گرفت از نظر کارشناسان در بین ۵ متغیر در رده دوم قرار دارد و تأثیر این متغیر در بهینه سازی بیمه بیکاری بعد از عامل اصلاح قانون بیمه بیکاری از سایر عوامل بیشتر است.

بحث و نتیجه گیری

از نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی تمام ۵ عامل اصلاح قانون بیمه بیکاری، سیاستها و تصمیمات مدیران، قوانین و مصوبات مجلس، وضعیت اشتغال، مهارت آموزی و آموزشهای فنی حرفه ای در بهینه سازی بیمه بیکاری درسازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار می‌باشد. کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان در بین این ۵ عامل بیشترین امتیاز را به عامل اصلاح در قانون بیمه بیکاری۴٫۴۷۷۵ و بعد از آن به سیاستها و تصمیمات مدیران با میانگین ۴٫۴۶۰۶ و کمترین امتیاز را به مهارت آموزی و آموزشهای فنی حرفه ای با میانگین ۴٫۳۸۲۰ داده‌اند. بنابراین مدیریت سازمان بهتر است در راستای بهینه سازی بیمه بیکاری به عوامل اصلاح قانون بیمه بیکاری و سیاستها و تصمیمات مدیران توجه ویژه ای داشته باشد.

پیشنهادهای پژوهش

بر اساس نتیجه پژوهش، به ترتیب اولویت تاثیرگذاری هر کدام از عوامل پیشنهادهایی بمنظور بهینه سازی بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی ارائه میگردد:

اصلاح در قانون بیمه بیکاری

موارد پیشنهادی در ارتباط با اصلاح این قانون ذیلاً بیان میگردد:

 • مهمترین و اساسی ترین مشکل موجود در قانون بیمه بیکاری که نیاز به اصلاح آن دیده میشود خلط مباحث مربوط به اشتغال و بیکاری با سایر موضوعات مربوط به تامین اجتماعی نظیر سیل و جنگ و زلزله و پیری و… است ، لذا قانون بیمه بیکاری باید با هدف حمایت از شاغلین در مقابل بیکاری ناشی از عامل اقتصادی که به سبب تغییر در عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد میشود اصلاح گردد.
 • اصلاح و تعدیل تعهدات صندوق متناسب با حق بیمه دریافتی.
 • این قانون به گونه ای اصلاح و تدوین گردد که امکان سو استفاده را به حداقل برساند و برای این منظور این حمایت باید بگونه ای باشد که افراد بیکار مشمول قانون نسبت به وضعیت اشتغال در شرایط دشوارتری بسر برند و ضمناً تنبیهات متناسب با سو استفاده از این قانون نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود. بنابراین نیاز به اصلاح درشرایط برقرای بیمه بیکاری از جمله مدت و میزان مقرری پرداختی به بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری ضروری میباشد.
 • نظر به اینکه ابهامات موارد قابل تفسیر و تاویل در قانون فعلی بیمه بیکاری به وفور یافت میشود وموجب سو برداشت ها و سو استفاده ها از این قانون میشود ویا مجریان قانون در درک و تفهیم آن با مشکل روبرو میسازد، لذا اعمال شفاف سازی و صراحت در بیان این قانون ضروری میباشد.
 • ضمن توجه به انسجام ساختاری در قانون بیمه بیکاری لازم است وحدت مدیریت در اجرا نیز در آن لحاظ گردد و از ایجاد مدیریت دوگانه که موجب اتلاف منابع میشود خودداری گردد.

سیاستها و تصمیمات مدیران

 • یک استراتژی رایج برای جلوگیری از تنبل شدن افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری و حفظ انگیزه‌های شغل‌یابی برای بیکاران، آن است که سازمان مسئول بیمه‏ بیکاری، نوع مهارت‌ها و سوابق شغلی متقاضیان بیمه‏ بیکاری را ثبت کرده و به صورت منظم تلاش ‌کند تا موقعیت‌های شغلی مختلفی را به دریافت‌کنندگان بیمه‏ بیکاری پیشنهاد دهد.
 • برنامه‌هایی برای تنظیم اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده در مورد نوع مهارت‌ها و توانایی‌ های بیکاران را در نظر بگیرد و این بانک جامع اطلاعاتی را در اختیار کارآفرینان بالقوه و بالفعل کشور قرار دهد تا فرآیند کاریابی برای این افراد را تسهیل کند.
 • به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭی ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻜﺎﺭی ﻭﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎی زیر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ میگردد:
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻنی ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی.
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﺍﻳﺎ .
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺩﻭﺭﻩ.
 • ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪﺭیجی ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی.
 • ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯشی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺮﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ.
 • ﺟﺎﻳﺰﻩ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺸﻮﻳﻖ.

قوانین و مصوبات مجلس

 • دولت بمنظور پشتیبانی از این صندوق تحت شرایطی تعهداتی را برعهده بگیرد.
 • علاوه بر کارفرما، کارگران نیز سهمی در پرداخت حق بیمه بیکاری خود به عهده بگیرند.
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ فعالیت.
 • این صندوق تحت نظارت نمایندگان کارگران وکارفرمایان مشمول قانون بیمه بیکاری قرارگیرد.
 • متعهد شدن دولت در قبال بیکاران ناشی ازجنگ، حوادث و بلایای طبیعی، رکود شدید اقتصادی و حمایت از صندوق بیمه بیکاری در این مواقع.
 • حمایتهای مالی در جهت توانمند سازی صندوق .

وضعیت اشتغال

 • حمایت سرمایه ای و ایجاد بسترفعالیت برای بیکاران دارای تخصص و مهارت شغلی درراستای کار آفرینی و اشتغالزایی فردی یا گروهی.
 • ایجاد بنگاههای زود بازده کمک به تولید و حمایت از کسب و کار و بنگاههای تولیدی وخدماتی .
 • ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﻪ کار، ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی شغلی ﺩﻭﻟﺘـی ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ می یابد. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺎلی ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫـﺎی ﻣﺎﻟﻴـﺎتی و ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍی ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺟﺬﺏ ﻧﻴروهای بیکار ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻣـی ﺷـود. در ارائه کمک های نقدی مقطوع نیز ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﻜﺎﺭی ﺍﻳﺠﺎﺩ می ﺷود ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮسی ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺗـﺎﺯﻩ ﺍی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

مهارت آموزی و آموزشهای فنی حرفه ای

 • در نظر گرفتن دوره‌های آموزش مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار کار برای مقرری بگیران بیمه بیکاری و ارتقای مهارت های تخصصی شغلی.
 • اجرای تکنیک مهندسی معکوس در راستای اشتغال مقرری بگیران بدینصورت که مهارت ها و فنون شغلی در ارتباط با فضای اشتغال در بازار کار شناسایی و نیاز سنجی شده و سپس مقرری بگیران متناسب با این نیازها توانمند سازی و مهارت آموزی شوند.
 • ایجاد کارگاههای عملی (تولیدی و خدماتی) در راستای افزایش هر چه بیشتر مهارت های مقرری بگیران و همچنین سابقه کاری مرتبط با مهارت فرد و از طرفی بهره برداری از اوقات بیکاری فرد در جهت تولید و خدمات و ارزش افزوده تا زمان اتمام مقرری و یا اشتغال مجدد فرد.

فهرست منابع فارسی

 1. آذر، عادل و مومنی، منصور. (۱۳۸۹). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سمت.
 2. ارگاس فوروندا، اسکار. (۱۳۸۰). علوم اجتماعی و مشکلات بیکاری جوانان در جهان. ترجمه سازمان ملی جوانان. تهران: روناس
 3. اسدی، مریم. (۱۳۹۱). بررسی وضعیت رفاهی مقرری بگیران در سازمان تامین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. اعظمی، حدیثه. (۱۳۸۸). بررسی میزان رضایتمندی از بیمه بیکاری و عوامل موثر بر آن (بیکاران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شهر تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. اوماسکاران. ترجمه. صائبی، محمد و شیرازی، محمود. (۱۳۸۱). روشهای تحقیق در مدیریت. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 6. باقری، شهلا. (۱۳۸۵). اشتغال زنان در ایران: بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی تاثیرگذار. فصلنامه بانوان شیعه. شماره ۸٫
 7. بلانچارد، کنث و هرسی، پال. (۱۳۸۱). مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی). ترجمه. علاقه بند، علی. تهران: امیرکبیر.
 8. بیمه مرکزی. (۱۳۹۲). سالنامه آماری صنعت بیمه سال ۱۳۹۲٫ تهران: مولف
 9. پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی. http://www.tamin.ir
 10. پور عباس، یعقوب. (۱۳۸۵). مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری، چالش های قانونی در بیمه بیکاری در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
 11. توسلی، محمود. (۱۳۸۵). کارکرد اقتصاد بازار در بیکاری. ماهنامه تحقیقات اقتصادی. شماره ۷٫
 12. حبیبی، آرش. (۱۳۹۲). روش تحقیق پیشرفته. تهران: سمت.
 13. حکم آبادی، علی اکبر. (۱۳۷۶). حمایتهای قانونی از اشتغال با تکیه بر بیمه بیکاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
 14. خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۹). روش تحقیق در مدیریت. تهران: بازتاب
 15. خاکی، غلامرضا. (۱۳۹۱). روش تحقیق (با رویکردی بر پایان نامه نویسی). تهران: بازتاب
 16. خسروی، حسن. (۱۳۸۸). حقوق اساسی۱٫ تهران: دانشگاه پیام نور.
 17. درگاه ملی آمار. http//:www.amar.org.ir
 18. دهقانی، مهرداد. (۱۳۹۱). بررسی مشکلات اجتماعی اقتصادی مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی شهرستان گرمسار طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشکده علوم اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 19. رضوی نعمت الهی، اقدس السادات. (۱۳۸۴). بیمه بیکاری، تنگناها و راهکارها. روزنامه همشهری. شماره ۳۶۷۷٫
 20. روشن، یلدا. (۱۳۹۰). مرور اختلافات دولت و مجلس بر سر نظام جامع بیمه بیکاری. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۵۶۱٫
 21. ساقی، یحیی. (۱۳۷۵). ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی حرفه ای در مقابل آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
 22. سام آرام، عزت اله. (۱۳۸۳). نقش عوامل اجتماعی در بیکاری جوانان. مجله کار و جامعه. شماره ۵۱٫
 23. سفیری، خدیجه. (۱۳۷۳). اشتغال زنان و توسعه. فصلنامه دانش و مدیریت. شماره ۲۴٫
 24. طالقانی، جهانگیر. (۱۳۸۲). بهبود عملکرد کارمندان سکون زده.ماهنامه تخصصی مدیریت تدبیر. شماره ۱۲۳٫
 25. عیسی زاده، سعید؛ بلالی، اسماعیل و قدسی، محمد علی. (۱۳۹۰). بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره ۱۳۴۵-۱۳۸۵٫ ماهنامه کار و جامعه. شماره ۱۳۰٫
 26. فرجی، یوسف. (۱۳۸۴). اقتصاد کلان. تهران: کویر.
 27. فیضی، محمد. (۱۳۷۵). بهینه سازی بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
 28. کریمی، محمد. (شهریور ۱۳۹۲). ۱۳ راهکار برای خروج از بحران بیکاری. پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان. http//:www.borhan.ir
 29. کوشا، علی؛ عیوق، محمد رضا؛ افشین نیا، شیرین؛ علا فر، الهه؛ تقوی نژاد، محمد رضا؛ سعیدی، خسرو و افشارکابلی، غلامرضا. (۱۳۷۳). بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری در ایران. طرح پژوهشی درون سازمانی. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
 30. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. (۱۳۷۹). بیمه بیکاری در ایران و جهان. گزارش شماره ۱۳ معاونت فنی و درآمد. تهران: مولف.
 31. نعیمی، عمران؛ جوان جعفری، محمد رضا؛ رضوانی، احمد؛ خدایی، حمید؛ رشوند، مهدی؛ جعفری، زهرا و طباطبایی، نسرین. (۱۳۸۹). مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی. تهران: جنگل.
 32. هاشم خانی، میثم. (۱۳۹۰). تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۵۳۳٫
 33. هاشمی، سید علی. (۱۳۷۷). بیمه بیکاری و قانون و مقررات و شعاع عمل آن در ایران. موسسه کار و تامین اجتماعی.

فهرست منابع انگلیسی

 1. Acemoglu, Daron., & Shimer, Robert. (2012). Productivity gains from unemployment insurance.
 2. Chan, Marc., Michaelides, Marios., & Zhang Sisi. (2014). Who receives unemployment insurance?
 3. Engen, Eric M., & Gruber, Jonathan. (2001). Unemployment insurance and precautionary saving.
 4. Krueger, Alan. (2008). Job search and unemployment insurance: new evidence from time use data.
 5. Landais, Camille., Michaillat, Pascal., & Saez Emmanuel. (2014). A macroeconomic theory of optimal unemployment insurance.
 6. Lawson, Nicholas. (2012). Optimal unemployment insurance reconsidered: the role of fiscal externalities.
 7. Li, Rui., & Williams noah. (2014). Optimal unemployment insurance and cyclical fluctuations.
 8. Mitman, Kurt., & Rabinovich, Stanislav. (2014). Optimal unemployment insurance in an equilibrium business-cycle model.
 9. Zhang, Min. (2010). Unempoyment insurance eligibility, moral hazard and equilibrium unemployment.

[۱] Optimization

[۲] Inflation

[۳] Mechanism

برای دریافت فایل پی دی اف مقاله اینجا کلیک کنید

درباره admin