فصلنامه هاي علمي بایگانی

 • در تقارنی فرخنده با بهار طبیعت “فصلنامه هماوندی” فعالیت خویش را آغاز نمود. فصلنامه “هماوندی” که فصلنامه ای خبری، تحلیلی، علمی و پژوهشی است؛ به حوزه “سیاست اجتماعی” تعلق دارد. فصلنامه هماوندی آنطور که به معرفی خویش در تارنمای رسمی […]

  “هماوندی” بهاری شد

  در تقارنی فرخنده با بهار طبیعت “فصلنامه هماوندی” فعالیت خویش را آغاز نمود. فصلنامه “هماوندی” که فصلنامه ای خبری، تحلیلی، علمی و پژوهشی است؛ به حوزه “سیاست اجتماعی” تعلق دارد. فصلنامه هماوندی آنطور که به معرفی خویش در تارنمای رسمی […]

  ادامه ...

 • آتیه و تامین، دو همزادی که  در پی هم آمدند و رفتند بیاض دوربین تاریخ روزنامه نگاری در ایران تاریخ عجیبی است و در حال حاضر اگر بخواهیم نشریات منظم و ادواری را که بیش از یک دهه از عمرشان […]

  تاملی در عاقبت نشریات سازمان تامین اجتماعی

  آتیه و تامین، دو همزادی که  در پی هم آمدند و رفتند بیاض دوربین تاریخ روزنامه نگاری در ایران تاریخ عجیبی است و در حال حاضر اگر بخواهیم نشریات منظم و ادواری را که بیش از یک دهه از عمرشان […]

  ادامه ...

 • دکتر محمدحسن احمدپور ( دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق دان) زهرا مشایخی ( پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، بیمارستان سینا) چکیده: این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های […]

  تاثیر بازتوزیعی بر روی تامین مالی مراقبت های سلامت عمومی

  دکتر محمدحسن احمدپور ( دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق دان) زهرا مشایخی ( پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، بیمارستان سینا) چکیده: این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های […]

  ادامه ...

 • مهدی نوروزیان ( کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی) چکیده: دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین […]

  بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تامین اجتماعی

  مهدی نوروزیان ( کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی) چکیده: دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین […]

  ادامه ...

 • تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ مهدی جوان بخت ( کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) دکتر محمد هادیان ( عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت […]

  تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی

  تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ مهدی جوان بخت ( کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) دکتر محمد هادیان ( عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت […]

  ادامه ...

 • بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی محمد نادعلی ( مجری طرح، طرح پژوهشی مذکور در مؤسسه عالی پژوهش و تأمین اجتماعی سابق […]

  بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان

  بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی محمد نادعلی ( مجری طرح، طرح پژوهشی مذکور در مؤسسه عالی پژوهش و تأمین اجتماعی سابق […]

  ادامه ...

 • بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات ارائۀ شواهد و پیش بینی هایی پیرامون یک ارتباط علّی جان نیکسون؛ فیلیپ المن مترجمان: دکتر محمد هادیان ( پژوهشگر و مترجم حوزه سلامت) حسام قیاسوند ( پژوهشگر و مترجم حوزه سلامت) […]

  بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات

  بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات ارائۀ شواهد و پیش بینی هایی پیرامون یک ارتباط علّی جان نیکسون؛ فیلیپ المن مترجمان: دکتر محمد هادیان ( پژوهشگر و مترجم حوزه سلامت) حسام قیاسوند ( پژوهشگر و مترجم حوزه سلامت) […]

  ادامه ...

 • نویسنده: مارک گرادستین مترجمان: رضا کیهانی حکمت (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان) مهدی ترکمنی (کارشناس ارشد اقتصاد) چکیده: به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر […]

  حکمرانی و رشد اقتصادی

  نویسنده: مارک گرادستین مترجمان: رضا کیهانی حکمت (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان) مهدی ترکمنی (کارشناس ارشد اقتصاد) چکیده: به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر […]

  ادامه ...

 • احمد رمضانی فرخد ( کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه تهران) چکیده: دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس […]

  تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت

  احمد رمضانی فرخد ( کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه تهران) چکیده: دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس […]

  ادامه ...