دسته: فصلنامه هاي علمي

۸

“هماوندی” بهاری شد

در تقارنی فرخنده با بهار طبیعت “فصلنامه هماوندی” فعالیت خویش را آغاز نمود. فصلنامه “هماوندی” که فصلنامه ای خبری، تحلیلی، علمی و پژوهشی است؛ به حوزه “سیاست اجتماعی” تعلق دارد. فصلنامه هماوندی آنطور که...

۱۵

تاملی در عاقبت نشریات سازمان تامین اجتماعی

آتیه و تامین، دو همزادی که  در پی هم آمدند و رفتند بیاض دوربین تاریخ روزنامه نگاری در ایران تاریخ عجیبی است و در حال حاضر اگر بخواهیم نشریات منظم و ادواری را که...

تاثیر بازتوزیعی بر روی تامین مالی مراقبت های سلامت عمومی ۰

تاثیر بازتوزیعی بر روی تامین مالی مراقبت های سلامت عمومی

دکتر محمدحسن احمدپور ( دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق دان) زهرا مشایخی ( پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، بیمارستان سینا) چکیده: این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش...

بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تامین اجتماعی ۰

بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تامین اجتماعی

مهدی نوروزیان ( کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی) چکیده: دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و...

تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی ۰

تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی

تخمین تابع هزینه حمایت های بلند مدت صندوق تامین اجتماعی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ مهدی جوان بخت ( کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) دکتر محمد هادیان ( عضو هیات...

بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان ۱

بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان

بررسی تأثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی محمد نادعلی ( مجری طرح، طرح پژوهشی مذکور در مؤسسه...

بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات ۰

بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات

بررسی ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات ارائۀ شواهد و پیش بینی هایی پیرامون یک ارتباط علّی جان نیکسون؛ فیلیپ المن مترجمان: دکتر محمد هادیان ( پژوهشگر و مترجم حوزه سلامت) حسام...

حکمرانی و رشد اقتصادی ۰

حکمرانی و رشد اقتصادی

نویسنده: مارک گرادستین مترجمان: رضا کیهانی حکمت (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان) مهدی ترکمنی (کارشناس ارشد اقتصاد) چکیده: به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته...

تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت ۰

تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت

احمد رمضانی فرخد ( کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه تهران) چکیده: دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در...