تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی بایگانی

  • این نوشتار به مطالعه تاریخچه عملکرد مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از ۱۳۲۹ تا کنون می پردازد. این نوشتار به هیچ عنوان قصد نقد عملکرد هیچ یک از این مدیران را، که تعدادی از آنها هم اکنون در قید حیات نمی […]

    مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی

    این نوشتار به مطالعه تاریخچه عملکرد مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از ۱۳۲۹ تا کنون می پردازد. این نوشتار به هیچ عنوان قصد نقد عملکرد هیچ یک از این مدیران را، که تعدادی از آنها هم اکنون در قید حیات نمی […]

    ادامه ...