تاریخ شفاهی سازمان تامین اجتماعی بایگانی

  • اين نوشتار به مطالعه تاريخچه عملكرد مديران عامل سازمان تامين اجتماعي از 1329 تا کنون مي پردازد. اين نوشتار به هيچ عنوان قصد نقد عملكرد هيچ يك از اين مديران را، كه تعدادي از آنها هم اکنون در قید حیات نمی […]

    مديران عامل سازمان تامين اجتماعي

    اين نوشتار به مطالعه تاريخچه عملكرد مديران عامل سازمان تامين اجتماعي از 1329 تا کنون مي پردازد. اين نوشتار به هيچ عنوان قصد نقد عملكرد هيچ يك از اين مديران را، كه تعدادي از آنها هم اکنون در قید حیات نمی […]

    ادامه ...