واژگان تامین

Social Security Dictionary

اصطلاحات و مفاهیم فرهنگ تامین اجتماعی

کمبود یک فرهنگ تخصصی دو زبانه تامین اجتماعی در فضای وب موجب انسجام و هماهنگی بیشتری در بکارگیری واژگان خواهد شد و افزون بر آن موجب گسترش و توسعه فرهنگ تامین اجتماعی خواهد بود. امید است با کمک شما دوستان در غنی سازی این فرهنگ نامه تحت وب همسو با تحولات بنیادین و گسترده جهانی تامین اجتماعی قدم برداریم.

هر چند دنیای گسترده تامین اجتماعی در این چند واژه یا اصطلاح خلاصه نمیشود، ولی بایستی کار را از جائی آغاز نمود. فلذا این صفحه گام به گام و بتدریج تکمیل خواهد شد.

تا ایجاد یک پایگاه داده قوی و نصب نرم افزار جستجوی مخصوص این واژگان، موقتا میتوانید با استفاده از گرفتن همزمان کلید های CTRL و F کلمه مد نظر خود را در صفحه جستجو کنید. قابل ذکر است من هر روز چند واژه و اصطلاح جدید را بدون رعایت ترتیب اضافه خواهم نمود و پس از تکمیل اطلاعات نسبت به بازآرائی و چیدمان صحیح اقدام خواهیم کرد.

F

Fair Wage : دستمزد مناسب، دستمزد مکفی

False : غیر قانونی، ناحق

Family allowance : کمک عائله مندی، مقرری عائله مندی، به کمک هائی اطلاق میگردد که از طریق صندوق های بیمه ای، سازمان های حمایتی یا کارفرما در اختیار شاغلین قرار می گیرد.

Family Life-cycle : چرخه زندگی خانواده، نظریه ای در جمعیت شناسی که بر پایه آن جمعیت یک کشور به گروه های ششگانه تفکیک و طبقه بندی می گردد.

Family Planning : تنظیم خانواده

Family Policy : سیاست خانواده، مجموعه سیاست هائی که عمدتا معطوف به رفاه و حمایت از خانواده ها کم درآمد در یک کشور از طریق پرداخت های انتقالی و مدد معاش خانواده صورت میگیرد.

Family Size : بعد خانوار، در عام آمار و محاسبات بیمه ای به شمار افرادی که در یک خانوار گرد هم می آیند، اطلاق میشود و در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بیانگر بار تکفل است و بر هزینه های صندوق های بیمه ای اثر مستقیم دارد.

Family Supplement : کمک عائله مندی

Family Welfare :  رفاه خانواده

Farmer Social Insurance : بیمه اجتماعی کشاورزان

Feasibility Study : بررسی جنبه های فنی و اقتصادی یک طرح برای حصول اطمینان از بهره برداری بازرگانی مناسب، امکان سنجی

Fecundity Rate ، Fertility Rate : نرخ یا ضریب باروری، در آمار به شمار کودکانی که زاده میشوند به هزار زن در سن باروری گفته میشود.

Files of Beneficiaries : سوابق بیمه شدگانی که استحقاق دریافت مزایای  متعلقه از صندوق بیمه ای را دارا می باشند.

Fiscal Decentralization : عدم تمرکز مالی

Fixed Annuity : مستمری ثابت

Fixed Labor Cost : هزینه های ثابت کار

Flat Policy : بیمه نامه یکسان

Flat Rate : نرخ ثابت ، نرخ مقطوع

Flat Rate Benefits : مزایای بیمه ای با نرخ یکسان

Flat Rate Contribution : نرخ ثابت حق بیمه

Flexible Pension ، Flexible Retirement : مستمری بازنشستگی شناور، به مستمری اطلاق میگردد که میزان آن میتواند حسب شرایط اقتصادی به نسبت میزان وصولی و سرمایه گذاری های صندوق تغییر کند.

Flight Money : پول سرگردان ، در اقتصاد به پولی اطلاق میشود که در نتیجه وجود حالت تورمی در جامعه به سرعت به تقاضا برای کالای با دوام مانند زمین و ساختمان تبدیل میگردد.

Forced Labor : کار اجباری، بیگاری

Forced Retirement : بازنشستگی اجباری، به بازنشستگی پیش از موعدی گفته میشود که پیش از موعد زمانی مقرر و احراز شرایط سن بازنشستگی به دلیل ایجاد تحول در بازار کار و اشتغال به کارگران مسن تحمیل می گردد و یا به دلیل مقررات انظباطی در مورد بخشی از کارکنان دولتی اعمال میگردد.

Forced Saving : پس انداز اجباری و غیر ارادی، وقتی قیمتها سریع تر از درآمد مزد بگیران افزایش بیابد، فرد مجبور خواهد شد مقداری از مصرف خود بکاهد که به ان پس انداز اجباری گویند.

Foreigner : بیمه شده تبعه خارج

Foreman : سر کارگر

Forge : جعل اسناد

Forgery Insurance : بیمه جعلی

Formation of Reserve : تشکیل وجوه احتیاطی

Franchise : به میزان خسارتی ابلاغ میگردد که به عهده خود بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد مانند فرانشیز دارو

Fraudulent Bankrupt : ورشکسته به تقصیر، مفلس یا ورشکسته ای که در نتیجه کارکرد ید زیان دیده و ورشکسته شده است.

Fraudulent Transfer : انتقال تقلبی و ساختگی ، نقل و انتقال دارائی مشخص بدهکار به نزدیکان به منظور فرار از پرداخت بدهی به طلبکاران

Free Economy : اقتصاد آزاد، که در آن دولت هیچگونه دخالتی در کار و تولید ندارد و این امر هنگامی است که تقاضای متضاد و متفاوت کلیه مصرف کنندگان برنامه تولید کنندگان را تنظیم نماید.

Free Grant : کمک رایگان

Free Rider : کولی رایگان یا سواری رایگان، در تامین اجتماعی به آن دسته از ذی نفعان اطلاق میگردد که از مزایای تامین اجتماعی (نقدی یا جنسی) به دفعات و به صورت رایگان و خارج از نرم و عرف معمول بهره مند می گردند. این رفتار به نوعی خطر رفتاری یا سو استفاده از خدمات تلقی میشود و بر اساس فتاوی موجود به لحاظ شرعی نیز حرام است.

Frictional Unemployment : بیکاری اصطکاکی یا عارضی که زائیده تناقض فنی بازار کار است. معمولا فقدان معلومات در باره مکانی که کار میسر است، ناتوانی در رسیدن به محل کار و یا مدتی که ضمن تغییر کار مصرف میشود، علل این نوع بیکاری است.

Fringe Benefit : مزایای جنسی و فوق العاده

Frozen Account : حساب مسدود

Full Coverage : پوشش کامل که بیمه گذار بر اساس قرارداد منعقده از سوی بیمه گر تحت پوشش کامل خدمات بیمه ای قرار میگیرد.

Full Employment :  اشتغال کامل، وضعی در تحلیل اقتصادی که تقاضا برای کار برابر عرضه آینده در سطح معین مرزهای واقعی است. به عبارتی اگر همه افراد فعال، کار مثمر پیدا کنند.

Full Time Work : کار تمام وقت

Fully Funded : روش اندوخته گفذاری کامل، در محاسبات بیمه ای به روشی گفته میشود که طی آن از محل وجوه و ذخائر صندوق بیمه ای اقدام به سرمایه گذاری شده و تعهدات صندوق صرفا از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها ، تامین مالی گردد.

Fully Paid: پرداخت کامل

Fund Asset : دارائی صندوق

Fund Surplus : فزونی وجوه صندوق

Fundamental Needs : نیاز های اولیه

Funded Excess : مازاد منابع

Funded Pension Plan : طرح صندوق بازنشستگی

Funded Reserve : اندوخته مستمر، اندوخته ای که در صندوق بیمه ای برای موارد اضطراری و پرداخت تعهدات پیش بینی نشده، ذخیره می گردد.

Funding System : نظام سرمایه گذاری وجوه، در محاسبات بیمه ای به نظامی گفته میشود که طی آن از محل وجوه ذخائر صندوق بیمه ای اقدام به سرمایه گذاری گردیده و تعهدات صندوق عمدتا از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها تامین مالی گردد.

Funeral Expenses ، Funeral Grant : مخارج کفن و دفن که در صورت فوت بیمه شده اصلی به بازماندگان وی برای تامین کل یا بخشی از مخارج کفن و دفن پرداخت میشود.

Further Vocational Training : دوره آموزش شغلی تکمیلی

Fusion : ائتلاف یک شرکت با شرکت دیگر

A

Ability : در بیمه اجتماعی توانائی و قابلیت انجام کار از سوی متقاضی استخدامی با فرد بیمه شده می باشد که تشخیص ان به عهده کمیسیون های پزشکی سازمانهای بیمه ای می باشد.

Ability to Pay : در بیمه اجتماعی به توانائی یا توان پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما با بیمه شده تحت پوشش گفته میشود.

Ablation : در بیمه خدمات درمانی به مواردی گفته میشود که به دلایل پزشکی ضرورت ایجاب میکند در جهت نجات جان بیمه شده عضوی از بدن وی قطع گردد.

Abnormality : نابهنجاری ، بیشتر در حوزه حمایت های اجتماعی کاربرد دارد.

Abolition : در صندوق های بیمه ای معمولا به فسخ یا لغو قرارداد منعقده با بیمه شدگان تحت پوشش حسب شرایط قانونی مصوب گفته میشود.

Absenteeism : غیبت از کار، این اصطلاح به دلیل لزوم احتساب سوابق بیمه ای در مورد غیبت کارگر یا کارمند از محل کار(موجه ناشی از بیماری یا غیر موجه) بکار میرود.

Absolute Efficiency : کارائی مطلق، اصطلاحی اقتصادی که به توانائی مطلق یک کشور، یک بنگاه اقتصادی نظیر یک سازمان بیمه ای یا نیروی کار معین به عرضه یک محصول یا خدمت با هزینه ای کمتر از سایر رقبا گفته میشود.

Absolute Frequency : در آمار و محاسبات بیمه ای به شمار مطلق دفعاتی گفته میشود که یک رویداد طی دوره زمانی معین، نظیر بیماری یا حادثه ناشی از کاربه وقوع می پیوندد.

Absolute Insolvency : به توقف کامل کسب و کار یا تجارت یک شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) و در نهایت عدم توان وی در پرداخت دیون بیمه ای گفته میشود.

Absolute Percentage : به درصدی که حق بیمه بر اساس آن به صورت کامل محاسبه می گردد، گفته میشود.

Absolute Poverty : در نظریه رفاه عمومی به ناتوانی یا محرومیت (مطلق) یک فرد در تامین حداقل نیاز های لازم برای بقای فیزیکی گفته میشود.

Absolute Priority : به حق طلبکاران ممتاز در مقایل یک بدهکار ( نظیر سازمانهای بیمه ای اجتماعی) گفته میشود که بر اساس قوانین موضوعه باید مقدم بر طلب دیگران  (دیون ممتازه) پرداخت شود.

Absolute Title : مالکیت بدون قید و شرط

Abstraction of Funds : سو استفاده از وجوه صندوق

Abuse of Social Security : سو استفاده از مزایای تامین اجتماعی

Accelerator Coefficient : ضریب شتابنده، به مضربی که سرمایه گذاری جدید در واکنش نسبت به تغییر درآمد بدان میزان افزایش می یابد، با فرض اینکه مضرب سرمایه گذاری جدید بزرگتر از مضرب تغییر درآمد است، گفته میشود.

Access Factor: عامل دسترسی ، در اصطلاح بیمه به عامل دسترسی به خدمات بیمه ای از جمله خدمات درمانی گفته میشود.

Accessibility : اصل در دسترس بودن

Accident at Work : حادثه کار

Accidental Death : مرگ ناشی از حادثه

Accident Frequency Rate : نرخ فراوانی حادثه، در بیمه های اجتماعی به شمار خسارات وارده ناشی از کار افتادگی یا فوت بیمه شدگان تحت پوشش به نسبت کل جمعیت تحت پوشش بیمه گفته میشود.

Accident Insurance : بیمه حوادث

Accident Severity : شدت حادثه

Accidents and Occupational Diseases : حوادث و بیماری های ناشی از کار، به صدمات و خسارات جسمی و روحی و روانی گفته میشود که بیمه شده در حین انجام کار به علت حادثه یا بیماری به آن مبتلا شده است.

Accountability : ذی حساب، شخص یا دستگاهی که به موجب روابطی معین در دستگاهی دیگر موظف و پاسخگو در قبال مسئولیت وجوه یا اموری می باشد.

Accrual Concept : مفهوم تعهدی

Accrual Factor : عامل تعدیل مستمری

Accrual Rate : نرخ تعدیل مستمری

Accumulation : انباشت، تراکم، در صندوق های بیمه ای به انباشت یا تجمع وجوه و ذخائر برای عملیات سرمایه گذاری گفته میشود.

Accumulation of  Risk : تراکم خطر، تراکم ریسک

Acquired Rights : حقوق مکتسبه، در بیمه به حقوقی اطلاق می گردد که طی ان فرد بیمه شده طبق قوانین و مقررات جاری در قبال پرداخت حق بیمه از ان برخوردار میشود.

Act of God : بلایای طبیعی

Action : اصطلاحی حقوقی است که از سوی صندوق های بیمه ای در ارتباط با تعقیب مطالبات و استیفای حقوق قانونی مربوط اعمال میگردد.

Active Inspection : بازرسی فعال، به وظایفی اطلاق میگردد که معمولا از طریق صندوقهای بیمه اجتماعی در جهت آگاهی از صحت و سقم رعایت موارد قانونی بیمه های اجتماعی از سوی کارفرمایان در کارگاه های تحت پوشش انجام می پذیرد.

Active Population : جمعیت فعال، به بخشی از جمعیت یک کشور در سنین فعالیت (معمولا ۶۵-۱۶ سال) که شاغل یا آماده بکار می باشند، گفته می شود.

Active Workshop : کارگاه فعال، به کارگاه تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی گفته می شود که با داشتن حداقل یک کارگر طی یک سال گذشته، ضمن ارسال لیست حقوق و دستمزد ، حق بیمه مربوطه را به صندوق مربوط نیز پرداخت نموده باشد.

Activity Code : کد فعالیت شغلی که از سوی صندوق های بیمه ای برای تفکیک و طبقه بندی نوع فعالیت شغلی بیمه شدکان با کارگاه های تحت پوشش منظور می گردد.

Activity Rate : نرخ فعالیت، ضریب فعالیت ، به نرخ مشارکت جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی (شاغل یا بیکار) نسبت به جمعیت کل یک کشور بر حسب معیار های مشخصی، نظیر سن ، جنس یا نژاد گفته میشود.

Actuarial Calculation : محاسبات بیمه ای ، برآورد آکچوائری ، به عملیاتی که بر اساس مبانی ریاضیات و آمار برای محاسبه نرخ حق بیمه و دیگر محاسبات مالی انجام پذیرفته و مبانی اصلی محاسبات فنی صندوق بیمه ای را تشکیل می دهدف گفته می شود.

Actuarial Evaluation : ارزیابی بیمه ای ، ارزیابی اکچواری

Actuarial Premium : حق بیمه بر اساس محاسبات اکچوئری

Actuary : علم محاسبات ریاضی بیمه ای که به استفاده از مبانی ریاضیات بیمه و آمار و احتمالات مرتبط با جمعیت آماری تحت پوشش صندوق بیمه ای در جهت تعیین و تعدیل نرخ حق بیمه و دیگر محاسبات و مبانی اصلی محاسبات فنی صندوق بیمه ای به کار می رود.

Adaptation : همسازی، انطباق

Addendum : الحاقی

Additional Assessment : تادیه اضافی، حق بیمه اضافی، به مبلغی که بر اساس برآورد بیمه گر از سوی بیمه گذار به صورت مازاد قابل پرداخت است، گفته می شود.

Additional Benefit : مزایای اضافی، به مزایای بیمه ای گفته می شود که بر اساس عقد قرار داد خاص میان بیمه گر و بیمه گذار، مازاد بر مزایای عادی به بیمه گذار تعلق می گیرد.

Additional Health Insurance : بیمه خدمات درمانی مکمل