فصلنامه تامین اجتماعی

[slideshow id=1 w=150 h=150]

فصلنامه تامين اجتماعي نشريه تخصصي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي بود.

اين فصلنامه از سال 1378 آغاز به فعاليت نمود و فعاليت آن در سال 1387 به دستور مدير عامل وقت سازمان تامين اجتماعي متوقف گرديد. و طي نه سال فعاليت خويش، 30 شماره تخصصي را ارائه نمود.

اين فصلنامه با ISSN 0781-1563 به زبان فارسي و با شمارگان 1250 نسخه منتشر ميشد. ياد فعاليت اين فصلنامه تخصصي گرامي باد. لذا به منظور پاسداشت فرهنگ پژوهش، سعي در ارئه چكيده و اصل مقالات مندرج در شمارگان مختلف  اين فصلنامه داريم اميد است مفيد واقع گردد.

شایان ذکر است چاپ این فصلنامه از زمستان 1390 به همت اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی از سر گرفته شد.

سال دوازدهم

شماره 44، زمستان 1393

شماره 43، پائیز 1393

سال یازدهم

شماره 41 و 42، پائیز و زمستان 1392

شماره 38 و 39، زمستان 1392 و بهار 1392

شماره 36 و 37، تابستان و پائیز 1391

سال دهم

شماره 32 و 33 ، بهار و تابستان 1387، چاپ زمستان 1390 (جديد)

سال نهم

شماره 31، زمستان 1386، چاپ تابستان 1390

شماره30، پاييز 1386
شماره29، تابستان 1386
شماره28، بهار 1386

سال هشتم

شماره26-27، پاييز و زمستان 1385
شماره25، تابستان 1385
شماره24، بهار 1385

سال هفتم

شماره23، زمستان 1384
شماره22، پاييز 1384
شماره21، تابستان 1384
شماره20، بهار 1384

سال ششم

شماره19، زمستان 1383
شماره18، پاييز 1383
شماره17، تابستان 1383
شماره16، بهار 1383

سال پنجم

شماره4 (پياپي 15)، زمستان 1382 ويژه پنجاهمين سال تاسيس سازمان تامين اجتماعي
شماره3 (پياپي 14)، پاييز 1382
شماره2 (پياپي 13)، تابستان 1382
شماره1 (پياپي 12)، بهار 1382

سال چهارم

شماره4 (پياپي 11)، زمستان 1381

سال سوم

شماره3 (پياپي 10)، پاييز 1380
شماره2 (پياپي 9)، تابستان 1380
شماره1 (پياپي 8)، زمستان 1380

سال دوم

شماره4 (پياپي 7)، زمستان 1379
شماره3 (پياپي 6)، پاييز 1379
شماره2 (پياپي 5)، تابستان 1379
شماره1 (پياپي 4)، بهار 1379

سال اول

شماره3، زمستان 1378
شماره2، پاييز 1378
شماره1، تابستان 1378

درباره ی نویسنده