برچسب: آذرخرداد

عدالت و باز توزیع ثروت در سازمانهای بیمه ای ۰

عدالت و باز توزیع ثروت در سازمانهای بیمه ای

عزیز آذرخرداد   براساس تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان حدود دویست سال قبل تاکنون، دولتهای معتقد به نقش عدالت و باز توزیع درآمدها در شکل گیری رشد و توسعه و امنیت کشورها درصدد برآمدند...