برچسب: آسیب اجتماعی

آسیب های اجتماعی ۰

آسیب های اجتماعی

دکتر عباس حاتمی: تعریف: هر نوع رفتاری که باعث آسیب رساندن به سلامت افرادجامعه شود؛ بعبارتی انحراف از هنجارهای پذیرفته شده علمی و شرعی را با توجه به شرایط روز جامعه گویند. در یک...