برچسب: آموزش عالی

۱۳

ضرورت توجه به تامین اجتماعی در آموزش و پرورش و آموزش عالی

(سازمان تامین اجتماعی در مرحله ی گذارقرارگرفته است) درگفتارها و نوشتارهای قبلی «نایب رئیس محترم هیات مدیره،» مطالب درخورتوجهی مطرح گردیده که از جمله ی آنها؛ بحث فقدان جایگاه تامین اجتماعی در نظام آموزش...