برچسب: اتحادیه

۲

ضرورت وجود یک اتحادیه و کانون بزرگ کارگری،با رویکرد اقتصادی-اجتماعی

(اتحادیه ها وکانونهای بازنشستگی- کارگری فعال،پشتوانه ای برای تامین اجتماعی) نهادیاموسسه ی تامین اجتماعی،برای تامین وپیشبرد سیاست های اجتماعی موردنیازکارگران وبیمه شدگانش ،نیاز به پشتوانه های غیردولتی وسازمانهای مردم نهاد وغیره… دارد. یکی ازاین...