برچسب: اتوماسیون اداری

۲

بررسی میزان رضایت مندی ارباب رجوع از اتوماسیون اداری سازمان تامین اجتماعی

سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها مجهز شدن این سازمانها به سیستم های اطلاعاتی...