برچسب: اداره کل تامین اجتماعی استان تهران

۶

مجید روزی فراخ

مرحوم مجید روز فراخ آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵ تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵ وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳ بیوگرافی (این قسمت برای تکمیل نیاز به همت دوستان دارد) کارراه...