برچسب: اردشیر شیران

۰

اقتصـاد مقاومتـی، سازمان تامین اجتماعی

اقتصاد مقاومتی مدلی است نوپدید که در هیچ نظریه ،تئوری و پیشگفت اقتصادی مشهود نیست چرا که سخن ازیک کلیت متناسب با شرایط خاص اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور طرح موضوع گردیده  است....