برچسب: ارزش

۰

ثمین خبازیزدیها: شناسایی ارزشهای مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد آنها

ثمین خبازیزدیها: این پژوهش با رویکردی کاربردی به شناسایی ارزش های مدیران و کارکنان سازمان  تامین اجتماعی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد آنها می پردازد. روش تحقیق توصیفی و همبستگی  است.  جامعه...