برچسب: اصول و سیاست‏ها‏ی کلی مرتبط با اشتغال

۱

سلسله مباحثی در باب بیمه های اجتماعی درمان (۳)، اسناد و قوانین ملی

مقدمه در غالب تجارب علمی و عملی دنیا و از جمله قوانین موضوعه ایران، زمانی که خدمات و مزایای نظام رفاه و تامین اجتماعی احصاء می‏شود. مسأله رفاه و تامین اجتماعی شامل قلمروهای بیمه‏...