برچسب: اقتصاد مقاومتی

۰

اقتصـاد مقاومتـی، سازمان تامین اجتماعی

اقتصاد مقاومتی مدلی است نوپدید که در هیچ نظریه ،تئوری و پیشگفت اقتصادی مشهود نیست چرا که سخن ازیک کلیت متناسب با شرایط خاص اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور طرح موضوع گردیده  است....

۱

نقش حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

اصول و سیاست های کلی نظام در زمینه ” اقتصاد مقاومتی “ ابلاغ گردید و در مواردی از آن به موضوعات و مفاهیم مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته شده است و...