برچسب: انجمن راز تسنیم حیات

۹

ضرورت تشکیل انجمن صنفی کارکنان تامین اجتماعی

سخنی با متولیان و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی: ایجاد انجمن صنفی کارکنان تأمین اجتماعی را جدی بگیرید! عزیزآذرخرداد دبیرسابق گروه تأمین اجتماعی روزنامه خورشید: سرانجام در هیاهوی باید ها و نباید ها، آرزوی ۶۳...