برچسب: ایازی

۰

کژ راهه عدالت

«حاشیه ای برسخنان اخیر وزیر بهداشت و معاون اجتماعی ایشان درخصوص حوزه  رفاه اجتماعی» در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۷ و در حالی که طبق گفته جناب آقای دکتر فاضلی، کشور دچار “هم پیدایی...