برچسب: بهره وری

مرتضی حبشی: بکارگیری الگوی چند عاملی اندازه گیری بهره وری برای خدمات شعب تامین اجتماعی ۲

مرتضی حبشی: بکارگیری الگوی چند عاملی اندازه گیری بهره وری برای خدمات شعب تامین اجتماعی

چکیده این تحقیق در صدد است با بکارگیری الگوی چند- عاملی برای اندازه گیری بهره وری درشعب تامین اجتماعی ، ضمن بر طرف کردن محدودیتها ، تصویر روشنی از چگونگی اندازه گیری  بهره وری...