برچسب: تامین مالی طرح های مستمری

۴

DBیاDC؟ مساله این نیست

چندی است مباحثی حول محور نحوه تامین مالی طرحهای مستمری مطرح شده و می شود. به هر تقدیر محور اصلی مباحثی که در خصوص سازمانها و صندوقهای بازنشستگی دامن زده شده یا می شود...