برچسب: تغییرات سازمانی

۱

استراتژی مدیریتی قورباغه پخته

در علوم سیستم ها، پذیرش تهدیدهایی که به صورتی تدریجی بوجود آمده و بقاء سازمان را به مخاطره می اندازند، آنچنان فراگیر و وسیع است که منجر به پیدایش داستان قورباغه پخته شده است....