برچسب: توسعه انسانی

۵

سیما رحمتی نژاد: اثرات منابع انسانی در توسعه

مقدمه: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که توسعه دارای ابعاد مختلفی است و بحث از توسعه کاملا انسانی است. در توسعه لزوم بهره برداری انسانها از نتایج توسعه مورد نظر است. توسعه...