برچسب: جمعیت

۱۳

کاهش رشد جمعیت ایران و اثرات آن بر صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی

دکتر محمد پوستین دوز: یکی از موضوعات بسیار مهم در صندوقهای بازنشستگی و سیستم های تامین اجتماعی تداوم برخورداری از جمعیت فعال جامعه با نسبت مشارکت بالا و ضریب نفوذ بیمه ای مناسب جهت...