برچسب: حقوق فقر

۰

آشنایی با حقوق فقر

چکیده: حقوق فقر معادل Poverty Law می باشد. در حقوق ما حقوق فقر جایگاهی ندارد. ولی در حقوق غرب آثار متعددی به حقوق فقر پرداخته است و حتی در برخی دانشگاهها به عنوان گرایشی...