برچسب: حقوق کار

۰

ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه کارگران

حمیدرضا پرتو[۱]  چکیده یکی از حقوقِ کارگرانِ مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های بیمه اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، برخورداری از این حمایت با بیمه پردازی محققق می گردد. مطابق...