برچسب: حمایت

۲

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن

حمیدرضا پرتو، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی چکیده جمعیت جوان ما روزی به سن بازنشستگی خواهد رسید. آن روز دیر نخواهد بود؛ دیر نخواهد بود که اکثریت بیمه...