برچسب: دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی راهبردی

۰

تامین اجتماعی، حقی بنیادی

توسعه نظام‌ها و برنامه‌های تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست اجتماعی قرن بیستم است. با وجود این، ارتقا و بسط تأمین اجتماعی کماکان در دهه‌های پیش رو از چالش‌های اصلی به شمار خواهد...