برچسب: دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی

۰

پاسخ به یک غفلت ۱۵ ساله

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، اقداماتی صورت پذیرفت که بعضاً حدود دو دهه از صدور...