برچسب: دهه پیشرفت و عدالت

۰

نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

پس از هفت سال متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در افق ۱۴۴۴ منتشر و طی فراخوان انجام شده قرار است ظرف دو سال آینده این الگو تکمیل و نهایی گردیده و تصویب و...