برچسب: دیپلماسی اجتماعی

۲

دیپلماسی اجتماعی و تأمین اجتماعی

مطالعاتی جدید در زمینه بیمه های اجتماعی اتباع ایرانی مقیم خارج و اتباع خارجی مقیم ایران. دیپلماسی نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر که در معرض پدیده های مستحدثه دنیای حاضر نظیر جهانی سازی،...