برچسب: رفتار سازمانی

۳

شبکه های اجتماعی و رفتار سازمانی

با مشاهده ایراداتی در نحوه انجام دستورالعمل اجرائی ابلاغ الکترونیک مراتب را در فضائی مرکب از تردید و دو دلی به ایمیل شخصی معاونت فنی و درآمد سازمان ارسال و پیشنهاداتی را برای بهتر...