برچسب: ساختار

لزوم تغییر در ساختار تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی ۵

لزوم تغییر در ساختار تصمیم گیری سازمان تامین اجتماعی

‏جناب آقای حیدری نایب رئیس هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که در سایت تامین پرس درج شده است ‏از استقراض دولت از سازمان تامین اجتماعی که به شکل انباشت بدهی ها...