برچسب: سلامت

۱

مهسا رئوفی، میترا ئوفی: تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی

تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی بیمارستان امام خمینی (ره ) شهر اراک) * مهسا رئوفی ** میترا رئوفی چکیده گردشگری پزشکی یکی از صنایع...

۴

سلامت مبتنی بر شواهد در سازمان تامین اجتماعی

مقدمه : امروزه تمامی فعالیتهای سلامت محور در قالب فعالیتهای مبتنی برشواهد (Evidence Based Health) در حال انجام است لذا بررسی اجمالی این دانش محوری سلامت در سازمان تامین اجتماعی به عنوان ارائه کننده...