برچسب: سناریو سازی

۴

مذاکرات هسته ای و اثرات احتمالی نتایج مذاکرات بر سیستم تامین اجتماعی

۱) فرض می کنیم که نتیجه مذاکرات بر اقتصاد کشور تاثیر دوکانه مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ۲) فرض می کنیم که روند مذاکرات برای دستیابی به نتیجه می باشد یعنی خوش بین هستیم....