برچسب: شرکای تامین اجتماعی

۱

سرمایه اجتماعی و همدلی شرکای سازمان تامین اجتماعی، در مسیر راهبردی

در سالی که بنام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است با بررسی چهارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی از منظر اسلام و همچنین جامعه شناسی، تاثیر شرکاء و نقش ایشان در بستر...