برچسب: شعبه

۱۴

چرا نباید شعبه جدید ایجاد کنیم

سعید تاجیک: امروزه زنجیره خلق ارزش  صرفا با گسترش جغرافیایی با هر میزان رضایتمندی مفهوم نخواهد داشت. چرا که دریافت خدمت در محل زندگی و کار بسیار رضایتمندتر از دریافت خدمت از اداره ای...