برچسب: فرهنگی

۵

ضرورت تشکیل شورای عالی فرهنگی در تأمین اجتماعی

آسمان مراکز فرهنگی تأمین اجتماعی ابری است سال۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ برپایه عزم ملی و مدیریت جهادی است و مقام معظم رهبری به ظرافت نقش فرهنگ در توسعه همه‌جانبه کشور را به این...

۰

فرهنگ سازمانی، شرکای اجتماعی و سلامت سازمانی

بدون شک آرمان عمده توسعه پایدار در جوامع پیشرفته، توجه به میزان گسترش تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی در سطح این جوامع است. البته باید اذعان کرد که توسعه و گسترش این مهم در...

رضا شهاب: توسعه فرهنگی تامین اجتماعی ۵

رضا شهاب: توسعه فرهنگی تامین اجتماعی

رضا شهاب: توسعه فرهنگی تامین اجتماعی (چالشها و راهکارها)، همراه با  آنالیز  گستره ها. نابخشودنی است اگر تصور کنیم امور فرهنگی در یک جامعه یا یک  سازمان همان فعالیت های ارتباطی است و نابخشودنی...