برچسب: فساد اداری

۰

فساد اداری

مقدمه : واژه فاسد (Corruption)در لغت به معنی تباهی(نابودی) است. واژه لاتین آن Corrumpi  برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به‌کار رفت. بنا بر تعریفی فساد به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. سنیور...