برچسب: فناوری اطلاعات

۴

درد دلهای خودمانی

کامپیوتر قطع است؟ ما نمیدانیم کی وصل می شود، بروید از مسئول کامپیوتر بپرسید؟ دو ساعت دیگر هم وصل نمی شود، نمی دانم بروید فردا بیایید، نمی توانیم بیمارتان را مرخص کنیم، گفتم که...