برچسب: فیشینگ

۵

فقر و فساد، فیش و فیشینگ

“فیش” کلمه ای مفرس است که در ادوار مختلف و جغرافیای زمانی و مکانی متفاوت با معانی و تعابیر متفاوتی بکار می رود. یک زمانی در بانکها بجای کلمه برگ یا قبض بکار می...