برچسب: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۱

سازمان تامین اجتماعی باز

سازمان تامین اجتماعی همچون همه سازمانها در عصر کنونی با عنصر “اطلاعات” و کارکردهای آن ملازمه ای وثیق دارد مضافاً به اینکه اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از جنبه های عمومی و رایج...