برچسب: قطب دوم

۱

گام دوم، قطب سوم

بیانیه گام دوم بعنوان منشوری برای”خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی” منتشر شده است و اگرچه در این بیانیه اشاره مستقیمی به مقوله “رفاه و تامین‎اجتماعی” نگردیده ولیکن برخی گزاره‎های بکار رفته در این...