برچسب: مستمری

با قطع مستمری بر نارضایتی مردم نیفزائیم ۰

با قطع مستمری بر نارضایتی مردم نیفزائیم

یکی از تعهدات مهم در صندوقهای بازنشستگی مقوله بازنشستگی می باشد. طبق بررسی موردی که اینجانب داشته ام و از بین ۲۰۰ بیمه شده در سنوات مختلف بیمه پردازی پرسشنامه ای را ارائه و...

۲

چرا بازنشسته‌ها همچنان مشغول کارند؟

برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند می بایست موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می پردازیم تا...

۲

علل افزایش هزینه های تامین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن

حمیدرضا پرتو، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی چکیده جمعیت جوان ما روزی به سن بازنشستگی خواهد رسید. آن روز دیر نخواهد بود؛ دیر نخواهد بود که اکثریت بیمه...

۰

نقدی بر ماده ۳۱ برنامه توسعه پنجم و بخشنامه شماره ۶۰ مستمری تامین اجتماعی و تفسیر ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی

حبیب ا…صالحی محاسبه میانگین در علم آمار: • داده هایی که قصد محاسبه میانگین ساده از آنها را داریم باید دارای ویژگی یا صفت مشترک بوده و همچنین از ارزش های یکسانی برخوردار باشند....