برچسب: مشاغل سخت و زیان آور

۰

بازیی که بازنده اش تأمین اجتماعی است

عواقب منفی اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بازیی که بازنده اش تأمین اجتماعی است کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و...