برچسب: مشاور

۱۰

ایجاد انجمن مشاورین رسمی سازمان تامین اجتماعی

همکاران بازنشسته به عنوان گنجینه ای ارزشمند و منبع کم نظیر از تجربه و دانش مفاهیم تامین اجتماعی به شمار می روند و در این شرایط خاص می توانند با انتقال تجربیات خود ضمن...