برچسب: معاونت امور استانها

۸

لزوم تشکیل مجدد معاونت امور استانها بعنوان قرارگاه مدیریت جهادی در سازمان

استفاده از قابلیتها و توانمندیهای پیدا و پنهان حوزه امور استانها در سازمان ( معاونت امور استانهای سابق ) و لزوم ارتقای مجدد آن بعنوان معاونت امور استانها و قرارگاه مدیریت جهادی در شرایط...