برچسب: نظارت

۷

مسیر سخت و ناهموار پیش روی واحدهای تخصصی نظارت بیمه ای

مقدمه: “نظارت یکی از چند وظیفه اصلی مدیریت است و هر سازمان یا نظام اجتماعی که بخواهد در تحقق اهدافش موفق باشد؛ باید این موضوع را به شایستگی مورد توجه قراردهد. گاهی حتی نظارت...